เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ)

...พุทธบริษัทเมื่อมาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  ก็ควรตรวจสอบตนเองอยู่เสมอๆว่า  เราได้มีความเจริญก้าวหน้างอกงามในคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหน  และเราจะวินิจฉัยได้เองว่า เรามีความพร้อม มีความสามารถที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้ด้วยดีหรือไม่...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณหญิงกระจ่างศรี-คุณชม รักตะกนิษฐ และญาติมิตรที่ร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์