กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย

..."ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เริ่มแต่พระไตรปิฎก และอรรถกถา ไม่มีหลักฐานในคัมภีร์ใดเลยที่กล่าวถ้อยคำระบุลงไปว่านิพพานเป็นอัตตา แต่หลักฐานในคัมภีร์ที่ระบุลงไปว่านิพพานเป็นอนัตตานั้นมี และมีหลายแห่ง"...

..."เพราะฉะนั้น จึงต้องตรวจสอบตัวเองว่า เมื่อปฏิบัติไปๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลงในใจของเราลดน้อยลงหรือไม่ ถ้ากิเลสเหล่านี้ และความขุ่นมัวเศร้าหมอง ความทุกข์ไม่ลดหายไป ไม่ว่าจะเห็นอะไร ที่ดีเลิศวิเศษแค่ไหน ก็ไม่ใช่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้า แต่เป็นการห่างออกไปจากนิพพาน เป็นการไถลหลงออกนอกทาง...

คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ - มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม
ที่มาจาก การประพันธ์
เปลี่ยนไปสู่กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)