เงินและงานต้องประสานกับความสุข

...ถ้าเราเิอาทรัพย์มาเป็นเครื่องมือ มาเป็นช่องทางในการทำความดี ในการสร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์ ทรัพย์และอำนาจนั้น ก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขได้เป็นอันมาก...

...งานคือโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง และเป็นโอกาสของการสร้างสรรค์ ถ้าปฏิบัติถูกต้อง เราก็จะได้ความสุขทั้งสองด้าน ทั้งสุขจากการทำงานและสุขจากการพักผ่อน...

รวมเล่มมาจาก - งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข
- บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่
- ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร