จริยธรรมนักการเมือง

...ไม่ว่าคนจะว่าอย่างไร ความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้น เสียงส่วนใหญ่ก็ตัดสินได้เฉพาะว่าจะเอาอย่างไร คือ บอกความต้องการของคนที่ว่า สังคมประชาธิปไตยใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินก็คือ บอกความต้องการของประชาชนว่า จะเอาอย่างไร...

...แต่ความต้องการของประชาชนที่ว่า จะเอาอย่างไรนั้น จะเกิดประโยชน์ดีงามแท้จริง ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ว่า อะไรจริง อะไรถูกต้อง อะไรดีงาม อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้ว เลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา