จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา

 ...สภาพชีวิตจิตใจของคนในสังคมอเมริกันปัจจุบัน มีสถานภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากบุคคลไม่ได้รับการสนองความต้องการพื้นฐานทั้ง ๓ อย่าง คือ ความต้องการความหมาย (Need for community, structure and meaning) โดยมีอาการแห่งความทุกข์แบบต่างๆ ปรากฎออกมา...

...ประการที่ ๑ คือ มีความรู้สึกว้าเหว่โดดเดี่ยว...
..วิธีแก้ปัญหาสำหรับคนที่อ้างว้างว้าเหว่โดดเดี่ยว ที่ได้พูดออกมาเป็นตัวอย่างนั้น ว่าโดยสรุปแบบง่ายๆ สามารถใช้วิธีปฏิบัติที่แยกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
  • คนอื่นในสังคมที่เป็นคนเต็มภายในแล้ว มาช่วยเป็นกัลยาณมิตรแก่เขา หรือสังคมเป็นกัลยาณมิตร ในขั้นนี้เขายังมีความพึ่งพาผู้อื่นอยู่มาก
  • ตัวเขาเองรู้จักเลือกหากัลยาณมิตร คือรู้จักคบคน หรือแหล่งที่เป็นกัลยาณมิตร ในขั้นนี้เขาเริ่มรู้จักพึ่งตนเอง และมีทิศทางที่แน่นอน
  • บุคคลนั้นรู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยตนเอง เป็นอยู่อย่างรู้เข้าใจเท่าทันโลกและชีวิต ในขั้นนี้เขาเป็นอิสระพึ่งตนเองได้แล้ว
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ เพื่อการถ่ายทำวิดีทัศน์ สำหรับนิสิตในโครงกรรฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอน "จิตวิทยากับการเจริญภาวนา" ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา