จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม

 รวบรวมธรรมกถาที่แสดงแก่ญาติโยมในวาระต่างๆกัน  รวม ๓ เรื่องเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่

  • จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม  เป็นส่วนต้นของหนังสือ  กล่าวถึง  ความรัก ๒ แบบ  โยงเข้าสู่หลักพรหมวิหาร ๔
  • การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข  กล่าวถึงการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการทำให้กุศลเกิดต่อเนื่องจนงอกงาม  นำมาซึ่งความสุข  และก้าวไปถึงที่สุดที่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ
  • ความสุขที่สมบูรณ์  กล่าวถึงการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสุข  การปฏิบัติต่อความสุขที่เกิดขึ้น  และการพัฒนากุศลอันเป็นทางแห่งการพัฒนาความสุขให้เป็นความสุขที่สมบูรณ์แท้ จริง
รวมเล่มมาจาก - การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
- ความสุขที่สมบูรณ์
- จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม