จาริกบุญ-จารึกธรรม

...ถ้าได้น้อมนำโยงเอาเรื่องราวและสิ่งที่เราได้ผ่านมานี้ มาบรรจบกับเรื่องของหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ประกอบกับการรู้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาก็คิดว่าจะได้คติธรรม จะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และได้บทเรียนต่างๆ ที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนชีวิตของตน และในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ สังคม และมนุษยชาติทั้งปวง อันจะก่อให้เกิดผลดีงามอย่างกว้างขวางยั่งยืน...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สง่า นิลวรางกูล และคณะบุญจาริก ณ สังเวชนียสถาน และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย