จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

...พระพุทธศาสนาสอนความไม่ประมาทที่แท้ ด้วยสติปัญญา ซึ่งเกิดจากการพัฒนาคน นอกจากใช้สติสำรวจ และใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจัย เพื่อทำการให้ตรงกับเหตุปัจจัยแล้ว พระพุทธศาสนาก็ใช้ภาวะบีบเร่งด้วย แต่ไม่ใช่ภาวะบีบเร่งทางจิต ท่านให้ใช้ภาวะบีบเร่งทางปัญญา คือการมองเห็น และรู้เข้าใจความจริงแห่งความเปลี่ยนแปลง ความเป็นอนิจจัง ภาวะเกิดดับ และความไม่คงอยู่ยั่งยืนของชีวิตและสิ่งทั้งหลาย โยงมาสู่การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ภาวะบีบเร่งทางปัญญานี้ ไม่ทำให้เกิดความเครียดกังวล ความขุ่นมัวเศร้ามหองใจหรือความเป็นทุกข์ แต่เป็นความปลอดโปร่งใจสว่างด้วยปัญญา คำสอนเช่นนี้มีมากเช่น "คนเรามีอายุอยู่ได้ไม่นาน จะต้องไปภพหน้า ควรทำความดี ควรดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ คนที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายเป็นไม่มี คนที่มีชีิวิตยืนยาวก็อยู่ได้แค่ ๑๐๐ ปี จะเกินไปบ้างก็เพียงเล็กน้อย ... พึงดำเนินชีวิตดังมีไฟไหม้อยู่บนศีรษะ"...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ องคมนตรี หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ - ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ยงกิตติกุล นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร