ชวนคิด-พินิจธรรม

ชวนคิด-พินิจธรรม ประกอบด้วยคำบรรยายธรรมกถา และคำให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ รวม ๕ เรื่อง จัดเป็น ๓ ภาค กล่าวคือ
  • ภาคที่ ๑ "ชวนคิด" ประกอบด้วยคำบรรยาย เรื่อง เทวดาพราหมณ์ เทวดาพุทธ และ บทเรียนของชาวพุทธ
  • ภาคที่ ๒ "พินิจธรรม" ประกอบด้วยธรรมกถา เรื่อง แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม และ โพชฌงค์ ๗ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
  • ภาคผนวก เป็นคำให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ "มติชน" ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้ตั้งชื่อในหัวข้อใหม่ว่า พุทธศาสน์เมืองไทย สู่ปีใหม่ ๒๕๓๔ พร้อมด้วย พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ตามทางพุทธกิจ
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
- แสงเงินแสงทองของชีวิต
- อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม