กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

...เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียว เพราะว่ากฎธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนามีหลายกฎ พีชนิยาม หรือกฎแห่งพืชพันธุ์ ก็เป็นอันหนึ่ง และอย่าสับสนคำว่า “พันธุกรรม” กับคำว่า “กรรม”...

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนา ศิรินาวิน