ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

... การที่ได้มีงานนี้ขึ้น เป็นการประกาศว่า เรามีความดีและมีคนดีอยู่ในถิ่น และเราก็นำเอาความดีและคนดีนั้น มาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น แล้วขยายไปถึงสังคม ประเทศชาติสืบต่อไป...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมงานเปิด "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต" และมูลนิธิชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ทั้งบรรพชิต และฆาราวาส ณ ชาติภูิมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี