ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

...เพียงแค่ว่าคนที่จะตาย มีจิตใจเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดี ก็นับว่าดีแล้ว แต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นก็จะมีความสว่าง ไม่เกาะเกี่ยว ไม่มีความยึดติด เป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระแท้จริงชั้นนี้แหละถือว่าดีที่สุด...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ เจ้าหน้าที่ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงฆ์