ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

...พุทธะแปลว่าตื่น พระพุทธเจ้าทรงตื่นแล้ว ตื่นจากความเชื่อถือ และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผล ที่ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุความมุ่งหมาย เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของชีวิต ทั้งส่วนตนและส่วนรวม..คำว่า "ตื่น" ก็คือ "รู้" นั่นเอง พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้และปัญญา จึงเป็นแนวปฏิบัติของชาวพุทธว่า ชาวพุทธเป็นคนที่จะต้องตื่น เป็นคนที่จะต้องทำอะไรด้วยปัญญา ด้วยการพินิจพิจารณา เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ดำเนินปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่น...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม