ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด

เรียบเรียงบางส่วนจาก - ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง
- พุทธธรรม ฉบับเดิม