ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม

...สิ่งตีพิมพ์ความยาว ๒๒ หน้า  ตัดตอนมาจากธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะฉบับเรียนลัด"  ให้ความหมายของการปฏิบัติธรรม  และอธิบายหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมอย่างสั้น...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ธรรมะฉบับเรียนลัด