ชีวิตที่สมบูรณ์

... ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร ลองมาดูคำสอนของพุทธศาสนา ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ ประโยชน์สุขนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดหมาย หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายแพทย์สมชาย กุลวัฒนพร ครอบครัว และญาติมิตร ณ บ้านของนายแพทย์สมชาย กุลวัฒนพร, Saddle River, New Jersey, USA.