ฐานที่มั่นของชีวิตและสังคม

รวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์หลายชุด  จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว  แสดงข้อปฏิบัติเพื่อวางฐานของชีวิตให้มั่น  นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  และขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตน
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม