ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล