ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์

...เราอยู่ในโลกนี้ต้องรู้หลักดุลยภาพ ที่เราต้องรู้หลักดุลยภาพเพราะอะไร? เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันทั้งนั้น มันไม่ได้อยู่ลำพังของมันเองเท่่านั้น และตัวมันเองก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบมากมาย ซึ่่ึงส่วนประกอบเหล่านั้นจะตัองสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ทำอย่างไรจะให้มีความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอดี ซึ่งความพอเหมาะพอดีนี้ถ้ารักษาไว้ได้ มันจะทำให้ ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลบ้านสวน โดยมี แพทย์หญิงลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลบ้านสวน