ทรัพย์-อำนาจ ทวนกระแส?

     ...ชาวพุทธที่ถูกต้องย่อมมองดูความหมายของทรัพย์อำนาจด้วยสายตาใหม่ และปฏิบัติต่อทรัพย์และอำนาจโดยธรรม...
     ...ถ้าเราใช้โดยสนองกิเลสด้วยความเห็นแก่ตัว มันก็เป็นเพียงเครื่องบำรุงบำเรอตนเอง และเป็นเครื่องสนองความปรารถนา ความยิ่งใหญ่ของตน แล้วก่อความเดือดร้อนใ้ห้แก่เพื่อนร่วมโลก แต่ถ้าเราเอาทรัพย์นั้นมาเป็นเครื่องมือ มาเป็นช่องทางในการทำความดี ในการสร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์ ทรัพย์และอำนาจนั้น ก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขได้เป็นอันมาก...
รวมเล่มมาจาก - ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
- ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร