ทางสายกลาง: ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา

เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ