ทางสายกลางของการศึกษาไทย

     ...การศึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทำให้คนมีความสุข ปัจจุบันนี้มีปัญหาว่า เราได้ถือหน้าที่นี้เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ การศึกษาปัจจุบันทำคนให้มีความสุข หรือทำให้คนเป็นคนหิวโหยกระหายความสุข ถ้าดำเนินการศึกษาผิดพลาด ก็จะทำให้คนไม่มีความสุข แต่การศึกษาจะกลายเป็นเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจากคน...
     ...มนุษย์ที่มีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาดีแล้ว ก็เป็น "ภาวิตัตตะ" เป็นผู้ที่แม้แต่เทวดา พระอินทร์ พระพรหมก็ต้องบูชา คือ เราถือว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีการศึกษาฝึกดีแล้ว ประเสริฐแม้ยิ่งกว่าเทวดาและพระพรหม ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญแก่มนุษย์มาก แล้วมันก็เข้ากับหลักศักยภาพที่ว่า เราจะต้องดึงศักยภาพของตนออกมาพัฒนาจนกระทั่งให้สูงสุด...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
- ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา