ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

...จริยธรรมแห่งการทำงาน มีหลักการสำคัญว่าการทำงานหนักหรือความขยันงาน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นคุณธรรม และเป็นหลักที่พิสูจน์ความเป็นคนมีศีลธรรม คนมีศีลธรรมจะถือว่างานเป็นหลักของขีวิต และความสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นเป้าหมายของชีวิตนั้น คนจะตัองรู้จักบังคับควบคุมตนเอง ไม่ยอมทำตามใจกิเลส ไม่ยอมตามใจความอยาก ไม่ยอมแสวงหาความสุขสำราญ แต่ต้องตั้งใจทำงานให้มากที่สุด ด้วยความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออมกระเหม็ดกระแหม่ ส่วนผลที่ได้เกิดจากการทำงานนั้นจะต้องสะสมเก็บออมเอามาใช้เป็นทุนในการผลิต และสร้างสมโภคาทรัพย์ต่อไป โดยอยู่อย่างขัดเกลาตนและมักน้อยสันโดษแบบชาวบ้าน (Worldy Asceticism) ไม่เอาทรัพย์ไปใช้ในการแสวงหาความสะดวกสบาย ...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา