ทางออกของสังคมไทย

... ในการที่เราจะให้มีการปรับปรุง เราจะตัองมีการปรับตัวเพื่อผลระยะยาวด้วย จะต้องทำอย่างมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนด้วย ... และสร้างนิสัยในการรักงาน ในการที่จะัพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ ไม่มัวเมาในค่านิยมของการเป็นผู้บริโภคความฟุ้งเฟ้อ ... จะตัองพัฒนาด้านภายในตัวคนให้มากให้พร้อม ให้รับสถานการณ์ใหม่ได้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูล พัฒนาฉันทะ ความใฝ่สัจจะใฝ่ความจริง ใฝ่ดี ความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ ที่ทำให้รักงานเพียรพยายามพัฒนาศักยภาพของตน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของสังคมร่วมกัน ...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ผู้สื่อข่าวสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์