ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย

"...หลักของเศรษฐศาสตร์ คือการสนองความต้องการ แต่ในพุทธศาสตร์จะมีการพิจารณาว่า ความต้องการนั้นให้เกิดคุณภาพชีวิต หรือทำลายคุณภาพชีวิต แล้วจึงจะสนองหรือระงับ ไม่เหมือนกัน"

"...ถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในอนาคต เศรษฐศาสตร์จะจำกัดตัวเองอยู่ในขอบเขตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้แล้ว ส่วนพุทธศาสนานั้นมองเรื่องของการผลิต การบริโภค และการวิภาคแจกจ่าย โดยไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่มาซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราได้ หรืออยู่ในการตลาด แต่มองไปถึงกิจกรรมทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านวัตถุที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ดี และเป็นฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป"
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย