ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

...หลักจริยธรรมบอกว่า มนุษย์ไม่ควรเบียดเบียนกัน ไม่ควรทำลายชีวิตกัน เพราะเป็นหลักความจริงหรือสัจธรรมว่าชีวิตแต่ละชีวิตรักตัวเอง รักสุขเกลียดทุกข์ กลัวภัยกลัวความตายด้วยกันทั้งนั้น ถ้าพูดให้เข้ากับภาษาปัจจุบันก็ถือว่า มนุษย์แต่ละคน แม้แต่ที่เป็นสัตว์แรกเกิด ก็มีสิทธิในชีวิตของตนเอง ก็เลยเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งซ้อนเข้ามาว่าจะเอาอย่างไร คนเดี๋ยวนี้พบปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ในเรื่องสิทธิของแม่กับสิทธิของลูก...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์แพทย์ และพยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุม จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ณ โรงพยาบาลศิริราช
เปลี่ยนไปสู่ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์