ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา

คนไทยควรศึกษาพระพุทธศาสนา ในแง่ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามฐานะต่างๆ ดังนี้

  • ในฐานะป็นสถาบันของสังคมที่ใหญ่ และสำคัญมากของประเทศไทย
  • ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่แผ่กว้างครอบคลุมสังคมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเนื้อหาสาระส่วนสำคัญ และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกของชนชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นศาสนาซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นหลักคำสอน และระบบจริยธรรมสำหรับพัฒนาชีวิตและสังคม
  • ในฐานะที่เป็นวิชาการ ซึ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แก่สังคมมนุษย์
  • ในฐานะที่เป็นแหล่งหนึ่ง แห่งอารยธรรมของมวลมนุษยชาติ

 

ที่มาจาก การประพันธ์