กายป่วย ใจไม่ป่วย

...เมื่อจิตใจของเราที่เป็นญาติ เป็นผู้ใกล้ชิดที่หวังดีนี้เข้มแข็งสบายดี ก็จะได้เป็นเครื่องช่วย ให้ท่านผู้เจ็บป่วยนั้นพลอยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย ในยามเช่นนี้จิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ...
รวมเล่มมาจาก - ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
- รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้