พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์

ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ผจงจิต อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นเล่มเดียวกับ - จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?