ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

...เรื่องกรรมนี้ เป็นเรื่องของความจริง มนุษย์ต้องอยู่กับความจริง และหนีความจริงไปไม่พ้น แต่มนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยชอบนักที่จะเผชิญกับความจริง ทั้งยังจะพยายามสร้างสิ่งเคลือบแฝงมาทำให้รู้สึกว่ามีรส มีความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น เป็นทางให้มนุษย์เกิดปัญหาได้มาก...
 
...การปลูกฝังเด็กของเรา ให้มีค่านิยมแห่งธรรม หรือค่านิยมแห่งความซื่อตรงต่อกฎธรรมชาติ ให้ประพฤติตามแนวแห่งหลักกรรมนี้ จะต้องถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการศึกษา แพราะว่าที่จริงแล้วนี้เป็นส่วนเนื้อหาสาระของการศึกษาทีเดียว...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระเถรานุเถระ สหธรรมิก อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ปรัชญาการศึกษาไทย
- พุทธศาสนากับสังคมไทย