เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ

...สตินั้น ทำงานร่วมกันกับปัญญา โดยเฉพาะปัญญาที่เรียกว่าสัมปชัญญะ ปัญญารู้เข้าใจมองเห็นตระหนักในสิ่งใดว่าถูกต้องดีงามเป็นคุณประโยชน์ จะนำไปสู่ความเจริญงอกงาม สติก็ระลึกสิ่งนั้น และดึงจิตไว้ให้อยู่ให้ดำเนินไปหรือให้ทำสิ่งนั้น ปัญญารู้เข้าใจมองเห็นตระหนักว่าสิ่งใดชั่วร้าย เป็นโทษ จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียหาย สติก็ระลึกนึกได้ดึงจิตไว้ ไม่ยอมให้ปล่อยใจไถลตามสิ่งนั้นไป...
รวมเล่มมาจาก - ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
- สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
- คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗