ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมยิ้น จันทรสกุล และลูกหลาน ณ ห้อง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช