ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

...คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ ถือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะเป็นไทได้ต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรมไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอรับความช่วยเหลือ เป็นทาสในระบบแข่งข้น เป็นทาสทางเศรษฐกิจ เป็นทาสของผู้ผลิต โดยเป็นนักบริโภค ที่ถูกเขาบันดาลต้องถูกเขากำหนด ไทยก็จะไม่เป็นอิสระแท้จริง...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ สาธุชนที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ หอประชุมพุทธมณฑล