ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living

...ความสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบ้านควรพยายามทำให้เกิดขึ้นแก่ตนอยู่เสมอ เรียกสั้นๆ ว่า สุขของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข) ๔ คือ
  • ๑ อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มและอุ่นใจว่า ตนมีทรัพย์ ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม
  • ๒ โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่า ตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผู้ที่ควรเลี้ยง และบำเพ็ญคุณประโยชน์
  • ๓ อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจเอิมอิ่มใจว่า ตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใตร
  • ๔ อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่า ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...บรรดาสุข ๔ อย่างนี้ อนวัชชสุขมีค่ามากที่สุด...
ที่มาจาก การประพันธ์