ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์

... ทำงานด้วยเห็นอนัตตาหมายความว่า ไม่ยึดมั่นกับตัวเองความคิดเห็นของตนเองเกินไป แต่ยึดถือเอาความถูกต้อง เอาธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เอาตนเป็นที่ตั้ง อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมที่พึงปลูกฝังขึ้นในผู้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งอาตมาภาพเห็นว่า วิธีการที่ต้องทำทั้งตนเองและอาศัยการสะกิด การแนะนำ ชักจูง ผูกใจ จากภายนอกด้วย ทั้งสองอย่างประกอบกัน ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล