ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)

... เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย แม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง ถึงขั้นวิกฤต นักบริหารที่มุ่งธรรม ก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม เพราะจะได้สามารถสำรวจตรวจสอบมองเห็นจุด เห็นแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไข จัดปรับให้สมบูรณ์ เขาจึงไม่ปฏิบัติการเชิงลบที่จะสูญเสีย หรือทำลายพลังงานด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก

   แต่ถ้าต่อสู้เอาชนะกัน ด้วยความรุนแรงหรือเล่ห์กลภายนอก จะไม่มีทางได้ชัยชนะแท้จริง เพราะความชนะที่สูญเสียธรรม ไม่อาจเป็นชัยชนะที่แท้ ตราบาปยังคงอยู่ และคงอยู่ยืนยาวนานกว่าชีิิวิต และแม้แต่ชาติวงศ์ของคนที่คิดว่าตนชนะนั้น

    ชัยชนะที่แท้และยังยืน ต้องเป็นชัยชนะแห่งธรรม และชัยชนะโดยธรรมเท่านั้น ...

 

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คณะบุคคลในเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา ณ วัดญาณเวศกวัน