ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

ท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  ถือหลักธรรมแห่งพุทธภาษิตว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริํ  เป็นคติประจำใจของท่านว่า "ธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"  และก็ได้ปรากฏว่า  ธรรมได้รักษาตัวท่านไว้  ให้ท่านยังคงอยู่และปรากฏคุณความดีจนบัดนี้...

ด้วยเหตุนี้  บุคคลใดมาประพฤติธรรมรักษาธรรม  บุคคลนั้นก็ชื่อว่าอยู่กับธรรมด้วย  เมื่อไปอยู่กับธรรมแล้ว  คำที่ว่า "ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ก็จึงมีความหมายลึกลงไปอีกว่า  ธรรมที่เป็นอมตะ  พลอยทำให้บุคคลนั้นเหมือนเป็นอมตะไปด้วย...

ขอให้ทุกท่านน้อมใจสงบ  รำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  ผู้ล่วงลับไปแล้ว  รำลึกถึงคุณความดีของท่าน  และตั้งใจรำลึกน้อมอุทิศกุศลแก่ท่าน  พร้อมทั้งน้อมใจที่จะนำเอาคุณความดีของท่านออกมาเชิดชู  จะโดยนำไปปฏิบัติด้วยตนเองก็ตาม  นำไปเผยแพร่ก็ตาม  และช่วยกันที่จะทำให้เกิดเป็น "ธรรมาลัย" เพื่อประโยชน์ระยะยาวของชนรุ่นหลัง  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมนี้สืบต่อไป

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมพิธีไว้อาลัยท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์