ธุรกิจ-ฝ่าวิกฤต: ตอบปัญหา-สนทนาธรรม กับ คุณอานันท์ ปันยารชุน และคณะ

... หลักการสำคัญที่คนไทยควรยึดถือให้ได้ในยุคนี้ คือการถือประโยชน์่ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติเป็น่วนใหญ่ประสานไปด้วยกันกับการรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ แล้วตั้งจุดหมายขึ้นไปบนฐานของหลักการนี้ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ฟื้นตัวขึ้นมาให้ได้ ...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน