นิติศาสตร์แนวพุทธ

...กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรมแต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมาย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล...

...เช่นเป็นเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชน์ของตน หรือการกลั่นแกล้งทำร้ายผู้อื่น  กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์มีกำเนิดขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนธรรมหรือกฎแท้ของธรรมชาติ ให้ปรากฏผลเป็นจริงหนักแน่นในสังคมมนุษย์...

...แต่เมื่อคนแปลกแยกจากความจริงแท้แห่งธรรม หรือหลงลืมมองข้ามไปเข้าไม่ถึงธรรมแล้ว กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์นั้นก็เลื่อนลอยคลาดเคลื่อนจากคุณค่าที่แท้จริง และกลับกลายเป็นเครื่อทำลายสังคมมนุษย์เสียเอง...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนินิศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็กจุณณานนท์ สำนักงานอัยการสูงสุด