นิพพาน-อนัตตา

...เราควรจะเห็นแก่พระศาสนาส่วนรวม เห็นแก่ธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ ถ้าลัทธิที่ตนยึดถือ หรือทิฏฐิของตน มีส่วนใดผิดพลาดไปจากหลักใหญ่ของพระศาสนา ก็ควรยอมรับในส่วนนั้นจะได้ปรับเข้าให้ถูกต้อง ซึ่งจะมีแต่ความดีงามและทำให้เกิดความสมบูรณ์ ไม่ควรจะสละพระศาสนาหรือลบล้างธรรม เพื่อจะรักษาทิฏฐิหรือลัทธิของตน พุทธศาสนิกชนทุกคน  ควรจะตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาหลักการของพระพุทธศาสนา และเอาใจใส่รับผิดชอบในการทำหน้าที่รักษาสืบต่อพระพุทธศาสนา อย่าเห็นแก่บุคคลมากกว่าเห็นแก่ธรรม หรือยอมสลัดธรรมเพราะเห็นแก่บุคคล...
ที่มาจาก การประพันธ์