บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา

...บุคคลที่ทำหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมพุทธศาสนา จะต้องเป็นคนที่มีค่านิยมในทางพุทธศาสนาเสียก่อน ก่อนที่จะไปเสริมสร้างค่านิยมพุทธศาสนาให้แก่ผู้อื่น ก่อนที่จะมีค่านิยมในพุทธศาสนา ก็ต้องเข้าใจว่าอะไรเล่าคือ ค่านิยมในทางพุทธศาสนา ถ้าสิ่งเหล่านี้เรายังไม่ชัดเจนแล้ว ก็รู้สึกว่าจะเจริญก้าวหน้าไปยาก ...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการศาสนา ของชมรมพุทธศาสนา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน