บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

  • หนังสือ "บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการจัดทำบรรณนิทัศน์งานนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศรวม ๒๑๖ เรื่อง โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระกว้างๆ ของหนังสือแต่ละเรื่องพอสังเขป กับทั้งได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้ด้วย การประมวลงานนิพนธ์ในลักษณะของการทำบรรณนิทัศน์นี้ จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกแก่ บุคคลที่สนใจศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์ของท่านได้เป็นอย่างดี