ป. อ. ปยุตฺโต

...หนังสือ "ป.อ. ปยุตฺโต" จัดพิมพ์ครั้งแรก โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ทัศนะและมุมมองที่บุคคลต่างๆ มีต่อพระเดชพระคุณ ตลอดจนคำประกาศสดุดีเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยต่างๆ สถาัับันและองค์การที่ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตำแหน่งและรางวัลแด่พระเดชพระคุณ ทำให้ผู้อ่านรู้จักพระเดชพระคุณในหลายแง่มุม และรอบด้านยิ่งขึ้น อีกทั้งจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อต่อพระเดชพระคุณได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น...