ประโยชน์ของพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับย่อ)

ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหิดล