ปรัชญาการศึกษาไทย

ที่มาจาก การประพันธ์
รวมเล่มมาจาก - ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา
- พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต