ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย

"เสียงข้างมากตัดสินความต้องการได้

แต่ตัดสินความจริงไม่ได้"
เรียบเรียงบางส่วนจาก - การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน