ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

... เรื่องที่คิดว่าน่าจะมาพูดมี 3 ประเด็น

  1. เราต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งจิตเมตตา ... เราก็มีความปรารถนาดี  คือ อยากให้ผู้หญิงมีโอกาส มากขึ้น   ที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุผล ... ให้เต็มศักยภาพของตน
  2. ความปรารถนาดีและความต้องการของเรานี้ได้แค่ไหน ก็ต้องขึ้นกับหลักการ เราต้องดูว่าหลักการเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติไว้อย่างไรในเรื่องการบวชเป็นภิกษุณี เมื่อหลักการเป็นอย่างนี้ ทำได้เท่าไหนก็เท่านั้น
  3. เรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งบางทีเราก็มองข้ามไป ไม่เอาใจใส่ ... คือการที่สังคมไทยเรามีแม่ชีสืบมา ... ก็เป็นเครื่องหมายที่บอกให้เรารู้ว่าสังคมไทยเราเคยพยายามหาช่องทาง ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสในการแสวงวิเวกหาความสงบในการมีชีวิตแบบผู้ปลีกตัวออกจากสังคม แล้วบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติในทางจิตภาวนา และปัญญาภาวนา ...

...สิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ทำอย่างไรเราจะมาช่วยกันส่งเสริมหรือจัดทำให้ดี อย่าให้ใครติเตียนได้ว่า ขนาดสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคม เราก็ยังไม่สามารถทำให้ดีได้จะคอยแต่ตื่นสิ่งใหม่ แล้วสิ่งใหม่นั้นต่อไปก็คงไม่ได้เรื่องอีก ...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ชาวธรรมะร่วมสมัย ณ วัดญาณเวศกวัน
เปลี่ยนชื่อจาก - ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี