ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย

ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อาีรี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์แพทย์ ชาวรามาธิบดี และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี