การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

...เป้าหมายของการพัฒนาที่จะทำให้อุตสาหกรรมเจริญขึ้น โดยมีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเจ้าบทบาทใหญ่นี้ก็เพื่อสิ่งที่เขาเรียกว่า economic growth คือความเจริญเติบโตขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ....

    ...อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนา ถ้าพูดแค่นี้ก็ยังไม่ครบ เป็นการมองที่ไม่ทั่วตลอด การพัฒนาไม่ใช่แค่นี้ คือไม่ใช่แค่ว่าพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม...พร้อมกันนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออะไรเป็นตัวกรรมที่ถูกกระทำ เพราะว่าในการที่จะเจริญอย่างนี้ได้ จะต้องมีสิ่งที่ถูกกระทำ สิ่งที่ถูกกระทำเพื่อจะเอามาสร้างความเจริญหรือทำให้เกิดความเจริญทางอุตสาหกรรมนั้น ก็คือธรรมชาติ หรือสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าธรรมชาติแวดล้อมนั่นเอง...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฆราวาส ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์