ปุจฉา-วิสัชนา: เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ

...สำหรับเรื่องของชีวิต เจตนาที่ดีที่สุดก็คือ เจตนาที่ประกอบด้วยเมตตากรุณา ในทางปฏิบัติเราต้องตัดสินใจว่าจะเอาแค่ไหน แต่เราจะต้องไม่ทำลายความจริง เพราะถ้าเราไปหันเหความจริง ตามความต้องการของเราว่าไม่ผิด จริยธรรมก็จะไม่มีหลักการที่แน่นอน ต่อไปก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์